การติดตั้งฝ้าฉนวนกันความร้อน Isurate Board

การติดตั้งฝ้าฉนวนกันความร้อน Isurate Board

วิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อนไอซูเรทบอร์ด-ฝ้าฉนวนกันความร้อน (Isurate Board)

1)วัดขนาดฝ้าฉนวนกันความร้อนไอซูเรทบอร์ดตามต้องการด้วยไม้บรรทัด

1

2) ตัดขนาดฝ้ากันความร้อนไอซูเรทบอร์ดที่วัดไว้ ด้วยเลื่อยหรือคัตเตอร์

2

3) นำแผ่นฝ้าฉนวนกันร้อนไอซูเรทขึ้นติดตั้งในบริเวณที่ติดตั้งโครงฝ้าเพดานไว้เรียบร้อยแล้ว

3

4) ทำการยึดแผ่นฝ้าฉนวนกันร้อนไอซูเรทกับโครงฝ้า ด้วยสกรู (ใช้สกรูยาว 2″ ขึ้นไป)

4

5) หลังจากติดตั้งแผ่นฝ้าเต็มพื้นที่ ให้ปิดรอยต่อระหว่างแผ่นฝ้าด้วยเทป และโป้วปิดรอยหัวสกรูด้วยปูนโป้ว

5

6) รอจนปูนโป้วแห้ว แล้วขัดรอยปูนโป้วให้เรียบ จึงทาสีฝ้าฉนวนกันร้อนไอซูเรทบอร์ดตามต้องการ

6